ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഢാനുഭവവും മലയാള കവിതയും (Passion of Christ and Malayalam poetry)

Accession Number T 0963 
Call Number 894.812 100 942 324 P4 
Research Scholar Mathai, M (മത്തായി, എം) 
Guide Gopalakrishnan Nair, M (ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍, എം) 
Year 2004 
Centre of Research Department of Malayalam, St. Thomas College, Pala 
Scholar Address Sri M Mathai, Department of Malayalam, St. Thomas College, Pala 
Guide Address Dr M Gopalakrishnan Nair, Research Department of Malayalam, St. Thomas College, Pala-686575, Kerala 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Passion
Jesus Christ
Malayalam poetry
Criticism and interpretation