മലയാള ഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും വികസനത്തിന് ദീപിക ദിനപത്രം നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ (1887-1930) (The contributions of Deepika daily for the development of Malayalam language and literature (1887-1930))

Accession Number T 0920 
Call Number 494.812 09 P3 
Research Scholar Zacharias, M J (സക്കറിയാസ്, എം ജെ) 
Guide Babu Sebastian (ബാബു സെബാസ്റ്റ്യന്‍) 
Year 2003 
Centre of Research Department of Malayalam, St. Thomas College, Pala 
Scholar Address Sri M J Zacharias, Department of Malayalam, St. Thomas College, Pala 
Guide Address Dr Babu Sebastian, Selection Grade Lecturer, Research Department of Malayalam, St, Thomas College, Pala-686575 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Malayalam language
Deepika newspaper
Contributions
Malayalam literature
Development