പാത്രസൃഷ്ടി ആധുനിക മലയാളനാടകത്തില്‍ : ജി ശങ്കരപിള്ളയുടെ നാടകങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഒരു പഠനം (Delineation of character in modern Malayalam drama: A study based on the works of G Sankara Pillai)

Accession Number T 0816 
Call Number 894.812 2 SAN 09 N6 
Research Scholar Narayana Kaimal, V K (നാരായണ കൈമള്‍, വി കെ) 
Guide Kurien, K C (കുര്യന്‍, കെ സി) 
Year 1997 
Centre of Research School of Letters, Mahatma Gandhi University 
Scholar Address Sri V K Narayana Kaimal, Department of Malayalam, Devasom Board College, Thalayolaparambu. 
Guide Address Dr K C Kurien, (Kurias Kumblakuzhy) School of Letters, Mahatma Gandhi University, Kottayam. 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Sankara Pillai, G
Malayalam drama
Criticism and interpretation
Character
Delineation