ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വാധീനത മലയാള കവിതയില്‍ (Influence of national movement on Malayalam poetry)

Accession Number T 0803 
Call Number 894.812 100 9 N4 
Research Scholar Jose Parakadavil (ജോസ് പാറക്കടവില്‍ ) 
Guide Samuel Chandanappally (സാമുവല്‍ ചന്ദനപ്പള്ളി) 
Year 1995 
Centre of Research Department of Malayalam, Catholicate College, Pathanamthitta 
Scholar Address Sri Jose Parakadavil, Department of Malayalam, B A M College, Thuruthicad 
Guide Address Dr Samuel Chandanappally, Professor and Research Guide, Research Centre for Malayalam, Catholicate College, Pathanamthitta. 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Malayalam poetry
National movement
Influence
Criticism and interpretation