സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര മലയാള നോവലുകളിലെ ഹാസ്യം: ബഷീര്‍, വി കെ എന്‍ എന്നിവരുടെ കൃതികളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു പഠനം (Humor in post independent Malayalam novels with special reference to Basheer and V K N)

Accession Number T 0692 
Call Number 894.812 3 MUH 09 N5 
Research Scholar Lissy Mathew, V (ലിസി മാത്യു, വി) 
Guide Vasanthan, S K (വസന്തന്‍, എസ് കെ) 
Year 1997 
Centre of Research Kerala Sahitya Akademi, Thrissur 
Scholar Address Smt Lissy Mathew V, Kerala Sahitya Akademi, Thrissur 
Guide Address Dr S K Vasanthan, Vrindavanam, Kalady 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Muhamad Basheer, Vaikom
V K N
Malayalam fiction
Criticism and interpretation
Humor