കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നിരൂപണകൃതികള്‍ - ഒരു പഠനം (Critical works of Kuttipuzha Krishna Pillai - A study)

Accession Number T 0632 
Call Number 894.812 4 KRI 09 N8 
Research Scholar Unnikrishnan, K N (ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍, കെ എന്‍) 
Guide Bhanumathi Amma, B (ഭാനുമതിയമ്മ, ബി) 
Year 1999 
Centre of Research Department of Malayalam, Maharaja's College, Ernakulam 
Scholar Address Sri K N Unnikrishnan, Research Scholar, Department of Malayalam, Maharaja's College, Ernakulam 
Guide Address Dr B Bhanumathi Amma, Head (Retd), Department of Malayalam, Maharaja's College, Ernakulam. 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Krishna Pillai, Kuttippuzha
Criticism and interpretation
Malayalam essays