ചലച്ചിത്രാഖ്യാനത്തിലെ സ്ഥലകാലങ്ങൾ എംടി വാസുദേവൻ നായരുടെ സിനിമകളിൽ

Accession Number T 4363 
Call Number  
Research Scholar Shafeer T K  
Guide Annie Thomas  
Year 2021 
Centre of Research Department of Malayalam, Nirmala College, Muvattupuzha 
Scholar Address Thenoor House, Opp Industrial Estate, Mudickal P O Perumbavoor 683 547. 
Guide Address Research Guide Post Graduate and Research Department of Malayalam Nirmala College, Muvattupuzha 
Branch of Study Malayalam language and literature
Keywords ചലച്ചിത്രാഖ്യാനത്തിലെ സ്ഥലകാലങ്ങൾ എംടി വാസുദേവൻ നായരുടെ സിനിമകളിൽ