നളചരിതം: ആട്ടക്കഥ, ആട്ടപ്രകാരം, അരങ്ങ്- ഒരു ചിഹ്നവിജ്ഞാനീയ പരിപ്രേക്ഷ്യം (Nalacharitham: attakatha, attaprakaram, arangu - oru chihna vijnaneeya pariprekshyam)

Accession Number T 4084 
Call Number  
Research Scholar Praveen, K R 
Guide Seelia Thomas, P  
Year 2021 
Centre of Research Department of Malayalam, Nirmala College, Muvattupuzha 
Scholar Address Kottackal Mana, Varappetty P.O., Kothamangalam 686691 
Guide Address Reader in Malayalam, Nirmala College ,Muvattupuzha 
Branch of Study Malayalam language and literature
Keywords Nalacharitham
Ottam thullal