നവോത്ഥാനമൂല്യങ്ങളുടെ പുനർദർശനം ഉത്തരാധുനികതയിൽ: സക്കറിയാ, സാറ ജോസഫ്‌, എന്നിവരുടെ കൃതികളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള അന്വേഷണം (Re-reading of renaissance values in post modernism: A study based on the works of Zachariah and Sarah Joseph)

Accession Number T 3853 
Call Number  
Research Scholar Jobi Jacob 
Guide Paul, M S 
Year 2020 
Centre of Research Department of Malayalam, Catholicate College, Pathanamthitta 
Scholar Address Karakkatt (H), Charal P.O., Kannur – 670706 
Guide Address Assistant Professor, P G Department of Malayalam, Catholicate College, Pathanamthitta 
Branch of Study Malayalam language and literature
Keywords Malayalam Language and Literature
Renaissance Kerala
Renaissance Malayalam literature
Zachariah
Sarah Joseph