തൊഴിൽ അനുഭവങ്ങളുടെ കഥാകഥനം: അക്ബർ കക്കട്ടിൽ, വൈശാഖൻ, അശോകൻ ചരുവിൽ എന്നിവരുടെ കഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനം (Thozhil anubhavangalude kathakathanam: Akbar Kakkattil, Vaisakhan, Asokan Charuvil ennivarude kathakale adisthanamakkiyulla padanam)

Accession Number T 3851 
Call Number  
Research Scholar Sumy Surendran 
Guide Davis Xavier 
Year 2020 
Centre of Research Department of Malayalam, St. Thomas College, Pala 
Scholar Address Kattukunnel, Ettumanoor P.O., Kottayam– 686631 
Guide Address Research Guide and Associate Professor, Research & Post Graduate Department of Malayalam, St. Thomas College, Pala. 
Branch of Study Malayalam language and literature
Keywords Malayalam Language and Literature
Akbar Kakkattil
Vaisakhan
Asokan Charuvil
Employment Community