ഗ്രന്ഥവിവരവ്യവസ്ഥാ നിർമ്മിതി മലയാള ലിപിയിൽ: യൂണികോഡ് ഭാഷാസാങ്കേതികതയുടെ പ്രയോഗവൽക്കരണം (Developing Bibliographic Information System Using Malayalam Script: Application of Unicode Language Technology)

Accession Number T 3838 
Call Number  
Research Scholar Hussain, K H 
Guide Raman Nair, R 
Year 2020 
Centre of Research Centre for Advanced Research in Library and Information Science, School of Social Sciences, Mahatma Gandhi University 
Scholar Address Kunjumakkachalil, “Rachana”, Thiruvallur, Madawana Athani P.O., Kodungallur – 680 666.  
Guide Address Research Supervisor, Centre for Advanced Research in Library and Information Science, School of Social Sciences, Mahatma Gandhi University, Kottayam.  
Branch of Study Library and information science
Keywords Library and Information Science
Bibliographic Information
Malayalam Script
Unicode
Language Technology