സ്വാതിതിരുനാൾ ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ ഒരു വിശദപഠനം ( Swathi Thirunal Upakhyanangal – Oru Visadapadhanam)

Accession Number T 3786 
Call Number  
Research Scholar Dharmmajan, C 
Guide Omanakutty, K 
Year 2019 
Centre of Research Sangeetha Bharathi Reseach Centre For Music ,Thycaud 
Scholar Address Sri. Dharmmajan C , Vaishnavam, H.No. 35, Hill Top Gardens, Vazhayila, Karakulam P.O., Thiruvananthapuram – 695 564. Ph:9946911374  
Guide Address Dr. K Omanakutty, Head of the Institution, Sangeeta Bharati, Thycaud, Thiruvananthapuram.  
Branch of Study Music
Keywords Fine Arts
Music
Swati Thirunal Upaghyanangal