സ്ത്രീ സ്വത്വ0 സി . ജെ .തോമസിൻറെയും സി .എൻ . ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെയും നാടകങ്ങളിൽ Feminine selfhood in the plays of C.J. Thomas and C.N. Sreekantan Nair

Accession Number T 3525 
Call Number  
Research Scholar Mini Sebastian 
Guide P.T. Thomas 
Year 2019  
Centre of Research Department of Malayalam, Deva Matha College, Kuravilangad 
Scholar Address Mini Sebastian Valiyaparampil, Koodallor P.O., Vayala – 686 595 
Guide Address Dr.P.T. Thomas Research Guide, P.G. & Research Dept. of Malayalam, Devamatha College, Kuravilangad. 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Malayalam language and literature
Critical study of Literature