പ്രണയദർശനം - എ. അയ്യപ്പന്റെ കവിതകളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള അന്വേഷണം(Pranayadarsanam- A Ayyappante kavithakale munnirthiyulla anweshanam)

Accession Number T 3155 
Call Number  
Research Scholar Nibulal M N 
Guide Bhadran Pillai R 
Year 2017 
Centre of Research Catholicate College, Pathanamthitta 
Scholar Address Sri. Nibulal M.N, Mannarethu Muruppel, Vettor P.O,Kumbazha, Pathanamthitta,689 653  
Guide Address Dr. R. Bhadran Pillai, Dept. of Malayalam,Catholicate college, Patahnamthitta  
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Ayyappan A
Malayalam poetry
Love in Malayalam poems
Literary criticism