മാധ്യമസംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനം സമകാലീക മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ

Accession Number T 3127 
Call Number  
Research Scholar Jijo Mathew 
Guide Rajeev V 
Year 2017 
Centre of Research Catholicate College, Pathanamthitta 
Scholar Address Jijo Mathew,Mulackal H ,Kuzhitholu P.O,Idukki,685 551  
Guide Address Dr V Rajeev, Asso. Professor, PG & Research Department of Malayalam, Catholicate College, Pathanamthitta  
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Malayalam language and literature
Media culture
Contemporary Malayalam literature