ദുരന്തം, കലാപം, പ്രതീക്ഷ - സി. ജെ. തോമസ്സിൻറെ കൃതികളിൽ (Tragedy, Rebellion, Hope in C.J. Thomas’ works)

Accession Number T 2981 
Call Number  
Research Scholar Sunny Sebastian (സണ്ണി സെബാറ്റിൻ) 
Guide Scaria Zacharia (സ്കറിയ സകരിയ) 
Year 2016 
Centre of Research Department of Malayalam, St. Berchmans College, Changanacherry 
Scholar Address Sri. Sunny Sebastian, Puthenpurackal, Madappally P. O., Changanacherry  
Guide Address Dr. Scaria Zacharia, Supervising Teacher, Research Centre, S.B. College, Changanacherry  
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Thomas, C J
Tragedt
Rebellion
Hope
Malayalam Language
Literary criticism and interpretation