ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ സ്വാധീനം മലയാള ഭാഷയിലും സംസ്കാരത്തിലും (Television Channelukade Swadeenam Malayala Bhashayilum Samskarathilum)

Accession Number T 2980 
Call Number  
Research Scholar Sunil Jose, (സുനിൽ ജോസ്) 
Guide Jose K. Manuel (ജോസ് കെ മാനുവൽ) 
Year 2016 
Centre of Research School of Letters, Mahatma Gandhi University 
Scholar Address Sri. Sunil Jose, St. Thomas Provincial House, Amalapuri, Calicut 673 001  
Guide Address Dr. Jose K Manuel, Assistant Professor, School of Letters, Mahatma Gandhi University, Kottayam  
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Television
Media Channels
Malayalam Language
Literary criticism and interpretation