കുട്ടികളുടെ മനോലോകം - കാരൂർ, മാധവിക്കുട്ടി, എം. മുകുന്ദൻ എന്നിവരുടെ കഥകളിൽ Psychic Horizon of Children in Malayalam Short Stories of Karoor, Madhavikutty and M. Mikundan

Accession Number T 2931 
Call Number  
Research Scholar Manju V Madhu (മഞ്ജു വി മധു) 
Guide Indulekha, M (ഇന്ദുലേഖ എം) 
Year 2016 
Centre of Research Department of Malayalam, N S S Hindu College, Changanacherry 
Scholar Address Smt. Manju V Madhu, Manoj Bhavan, Pandanad (N) Post, Kallissery, Chengannur, Alappuzha 
Guide Address Dr. M. Indulekha, Associate Professor and Guide, N.S.S. Hindu College, Changanacherry 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Malayalam language
Literary criticism and interpretation