തിരുവാതിരക്കളി - സംസ്കാരവും കലയും (Thiruvathirakkali- Samkaaravum kalayum)

Accession Number T 2859 
Call Number  
Research Scholar Manju V (മഞ്ജു വി) 
Guide Ravikumar, B (രവികുമാർ ബി) 
Year 2016 
Centre of Research Department of Malayalam, N S S Hindu College, Changanacherry 
Scholar Address Smt Manju V, Velliyotillam, Kodimatha Post, Kottayam 686039  
Guide Address Dr Ravikumar, B , Associate Professor, Department of Malayalam, N S S Hindu College, Changanacherry 686102  
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Malayalam Language
Literary interpretations and criticism
Thirvathirakkali