ചേർത്തല താലൂക്കിലെ സ്ഥലനാമങ്ങൾ (Cherthala Talukkile sthalanaamangal)

Accession Number T 2849 
Call Number  
Research Scholar Anu T Augustin, (അനു ടി അഗസ്റ്റിൻ)  
Guide Vijaya Krishnan, N (വിജയകൃഷ്ണൻ എൻ) 
Year 2016 
Centre of Research Department of Malayalam, Maharaja's College, Ernakulam 
Scholar Address Smt Anu T Augustin, Chethikalam House, Nettoor Post, Ernakulam 682040  
Guide Address Dr Vijaya Krishnan, N (Lecturer Sl Gr (Retd), Department of Malayalam, Maharaja’s College, Ernakulam  
Branch of Study Malayalam language
Keywords Malayalam Language
Malayalam nomenclature
Cherthala
Literary interpretations and criticism