തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രസക്തി : കുഴിക്കാട്ടു പച്ച എന്ന താന്ത്രിക ഗ്രന്ഥത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു പഠനം (Thanthrasaasthrathinte prasakthi: Kuzhikkaattu pach enna thaanthrika grandhathe aaspadamaakki oru padanam)

Accession Number T 2827 
Call Number  
Research Scholar Harikrishnan (ഹരികൃഷ്ണൻ ) 
Guide Radhakrishnan, P S (രാധാകൃഷ്ണൻ, പി എസ് ) 
Year 2016 
Centre of Research School of Letters, Mahatma Gandhi University 
Scholar Address Sri. Harikrishnan, Kalkikripa, Champakara, Kottayam 686540  
Guide Address Dr Radhakrishnan, P S, Director, School of Letters, Mahatma Gandhi University, Kottayam  
Branch of Study Malayalam language
Keywords Thanthrasaasthram
Kuzhikkaattupacha
Malayalam Language
Literary criticism and interpretation