ദളിത് പ്രതിരോധം തകഴിയുടെയും ദേവിന്റെയും നോവലുകളിൽ (Dalit rebellion in the novels of Thakazhi and Kesava Dev)

Accession Number T 2792 
Call Number  
Research Scholar Kavitha, K (കവിത കെ) 
Guide Kurian, K C (കുര്യൻ കെ സി) 
Year 2016 
Centre of Research School of Letters, Mahatma Gandhi University 
Scholar Address Kavitha, K, Puthettu House, Puliyannoor Post, Pala 686573  
Guide Address Dr Kurian, K C Professor (Rtd), School of Letters, Mahatma Gandhi University, Kottayam 
Branch of Study Malayalam language
Keywords Thakazhi Sivasankara Pilla
Kesava Dev
Dalit literature
Malayalam Language
Literary criticism and interpretation