സംഘസാഹിത്യപാരമ്പര്യവും ആധുനിക മലയാള സാഹിത്യവും (Sangham tradition and modern Malayalam literature)

Accession Number T 2379 
Call Number 894.812 09 Q3 
Research Scholar Suma Cyriac (സുമ സിറിയക്ക്) 
Guide Scaria Zacharia (സ്കറിയ സക്കറിയ) 
Year 2013 
Centre of Research Department of Malayalam, St. Berchmans College, Changanacherry 
Scholar Address Smt Suma Cyriac, Associate Professor, Department of Malayalam, Assumption college, Changanacherry  
Guide Address Dr Scaria Zacharia, Karikkampally, Perunna, Changanacherry, Kottayam-686102 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Sangham literature
Sangham tradition in Malayalam
Malayalam literature, Modern
Malayalam poetry
Malayalam prose literature
Criticism and interpretation