സ്ത്രീയും സമൂഹവും മാടമ്പ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്റെ നോവലുകളില്‍ (Women and society in the novels of Madampu Kunjukuttan)

Accession Number T 2287 
Call Number 894.812 3 KUN1 09 Q3 
Research Scholar Kalamol, T K (കലാമോള്‍, ടി കെ) 
Guide Vasanthan, S K (വസന്തന്‍, എസ് കെ) 
Year 2013 
Centre of Research Kerala Sahitya Akademi, Thrissur 
Scholar Address Smt T K Kalamol, Valakadavil House, Alagappa Nagar, P O, Thrissur-680302 
Guide Address Dr S K Vasanthan, 2D Unity Enclave, Unity Road, Kuriyachira, Thrissur-6 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Kunjukuttan, Madampu
Malayalam fiction
Women
Society
Feminism
Criticism and interpretation