തെയ്യത്തിലെയും പടയണിയിലെയും രൂപം, നിറം എന്നിവയുടെ ദൃശ്യപരമായ സൌന്ദര്യശാസ്ത്രം (Visual aesthetics of form and colour in Theyyam and Padayani)

Accession Number T 1991 
Call Number 793.32 P3 
Research Scholar Vinod, A R (വിനോദ്, ഏ ആര്‍) 
Guide Nambiar, A K (നമ്പ്യാര്‍, ഏ കെ) 
Year 2005 
Centre of Research School of Letters, Mahatma Gandhi University 
Scholar Address Sri A R Vinod, K.K. Nivas, Kadavoor, Perinad P.O, Kollam. 
Guide Address Dr A K Nambiar, Coordinator, Department of Regional Language, Kannur University 
Branch of Study Fine arts
Keywords Folk dances
Theyyam
Padayani
Form
Colour
Visual aesthetics