ബൈബിളിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള മലയാള നാടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചരിത്ര പഠനം (Historical study of the Biblical dramas in Malayalam)

Accession Number T 1975 
Call Number 894.812 200 9 Q01 
Research Scholar Vincent Joseph (വിന്‍സെന്റ് ജോസഫ്) 
Guide Ummer Tharammel (ഉമര്‍ തറമേല്‍) 
Year 2010 
Centre of Research School of Letters, Mahatma Gandhi University 
Scholar Address Sri Vincent Joseph, Nedungattu House, Nirmala College, Muvattupuzha- 686661  
Guide Address Dr Ummer Tharammel, Department of Malayalam and Kerala Studies, University of Calicut- 673635 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Biblical dramas, Malayalam
Bible
Malayalam drama
Criticism and interpretation