സ്വപ്നം സാഹിത്യത്തില്‍ : ഒരു പഠനം (Dream in literature: A study)

Accession Number T 1965 
Call Number 804.933 53 Q0 
Research Scholar Kavitha Raman (കവിതാ രാമന്‍) 
Guide Kurien, K C (കുര്യന്‍, കെ സി) 
Year 2010 
Centre of Research School of Letters, Mahatma Gandhi University 
Scholar Address Smt Kavitha Raman, Nandanam, Puthiyangadi, P O, Pavangadu, Kozhikode- 673021  
Guide Address Dr K C Kurien, Professor (Retd), School of Letters, Mahatma Gandhi University, Priyadarshini Hills, P O, Kottayam-686560 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Dream in literature