മലയാള കവിതയിലെ ഭ്രാന്തിന്റെ സൌന്ദര്യശാസ്ത്രം (Aesthetics of madness in Malayalam poetry)

Accession Number T 1952 
Call Number 894.812 100 935 61 Q0 
Research Scholar Margaret George (മാര്‍ഗരറ്റ് ജോര്‍ജ്) 
Guide Krishna Kaimal, V K (കൃഷ്ണക്കൈമള്‍, വി കെ) 
Year 2010 
Centre of Research Department of Malayalam, Maharaja's College, Ernakulam 
Scholar Address Smt Margaret George, Pattassery, Madavana Temple Road, Vennala, P O, Kochi-682028 
Guide Address Dr V K Krishna Kaimal, Reader, Department of Malayalam, Maharaja’s College, Ernakulam-682011 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Aesthetics in literature
Malayalam poetry
Madness
Criticism and interpretation