ശരീരവും പ്രതിനിധാനവും: ടെലിവി‍ഷന്‍ പരസ്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കി കേരളീയ സാംസ്കാരിക ചരിത്ര സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഒരു പഠനം (Body and representation - A study based on television advertisements with special reference to the cultural and historical context of Kerala)

Accession Number T 1932 
Call Number 302.234 5 Q0 
Research Scholar Santhosh Manicheri (സന്തോഷ് മാനിച്ചേരി) 
Guide Ummer Tharammel (ഉമര്‍ തറമേല്‍) 
Year 2010 
Centre of Research School of Letters, Mahatma Gandhi University 
Scholar Address Sri Santhosh Manicheri, Kavyam, Kaively, Kottila, P O, Kannur-670334 
Guide Address Dr Ummer Tharammel, Reader, Department of Malayalam and Kerala Studies, University of Calicut, Calicut University, P O, Malappuram 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Body and representation
Television advertisements
Cultural aspects
Historical aspects
Kerala