കേരള സംസ്കൃതിയുടെ സ്വാധീനം ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന്‍ നായരുടെ കവിതയില്‍ (The influence of Kerala culture in the poem of Edassery Govindan Nair)

Accession Number T 1892 
Call Number 894.812 1 GOV 09 Q0 
Research Scholar Marykutty, M A (മേരിക്കുട്ടി, എം എ) 
Guide Suseela Devi, C R (സുശീലാദേവി, സി ആര്‍) 
Year 2010 
Centre of Research Department of Malayalam, N S S Hindu College, Changanacherry 
Scholar Address Smt M A Marykutty, Department of Malayalam, Deva Matha College, Kuravilangadu 
Guide Address Dr C R Suseela Devi, Principal, N S S Hindu College, Changanacherry 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Govindan Nair, Edasserry
Malayalam poetry
Criticism and interpretation
Kerala
Culture