പി കെ കൊച്ചീപ്പന്‍ തരകന്റെ സാഹിത്യ സംഭാവനകള്‍ - ഒരു പഠനം (Literary contributions of P K Kocheeppan Tharakan - A study)

Accession Number T 1709 
Call Number 894.812 3 KOC 09 P2 
Research Scholar Anju, J (അഞ്ജു, ജെ) 
Guide Mathew, T V (മാത്യു, റ്റി വി) 
Year 2006 
Centre of Research Department of Malayalam, Catholicate College, Pathanamthitta 
Scholar Address Smt J Anju, P G and Research Department of Malayalam, Catholicate College, Pathanamthitta. 
Guide Address Dr T V Mathew, P G and Research Department of Malayalam, Catholicate College, Pathanamthitta 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Kocheeppan Tharakan, P K
Criticism and Interpretation
Malayalam literature
Contributions