കേരളത്തിലെ തിയേറ്റര്‍ - അവതരണം: കാവാലത്തിന്റെ തിയേറ്ററിനെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ഒരു പഠനം (Kerala theatre-Performance: A study with special reference to Kavalam's theatre)

Accession Number T 1696 
Call Number 792.095 483 P3 
Research Scholar Raja, G (രാജ, ജി) 
Guide Vinayachandran Pillai, D (വിനയചന്ദ്രന്‍ പിള്ള, ഡി) 
Year 2005 
Centre of Research School of Letters, Mahatma Gandhi University 
Scholar Address Sri G Raja, School of Letters, Mahatma Gandhi University, Kottayam 
Guide Address Dr D Vinayachandran Pillai, Reader (Retd), School of Letters, Mahatma Gandhi University, Kottayam. 
Branch of Study Fine arts
Keywords Theatre performance
Stage presentation
Narayana Panicker, Kavalam
Kerala