സ്ത്രീത്വദര്‍ശനം ഉറൂബിന്റെ നോവലുകളില്‍: ഒരു പഠനം (Feminist features in the novels of Uroob: A study)

Accession Number T 1678 
Call Number 894.812 3 URO 09 P2 
Research Scholar Jothilekshmi, P S (ജ്യോതിലക്ഷ്മി, പി എസ്) 
Guide Bhanumathi Amma, B (ഭാനുമതിയമ്മ, ബി) 
Year 2003 
Centre of Research Department of Malayalam, Maharaja's College, Ernakulam 
Scholar Address Smt P S Jothilekshmi, Department of Malayalam, Maharaja's College, Ernakulam. 
Guide Address Dr B Bhanumathi Amma, Department of Malayalam, Maharaja's College, Ernakulam. 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Uroob
Malayalam fiction
Feminism
Criticism and interpretation