ഹാസ്യം മലയാള ചെറുകഥയില്‍ (Humour in Malayalam short stories)

Accession Number T 1573 
Call Number 894.812 301 020 7 P8 
Research Scholar Gopakumar, K (ഗോപകുമാര്‍, കെ) 
Guide Ramachandran, S (രാമചന്ദ്രന്‍, എസ്) 
Year 2008 
Centre of Research Department of Malayalam, N S S Hindu College, Changanacherry 
Scholar Address Sri K Gopakumar, Senior Grade Lecturer, Department of Malayalam, N S S Hindu College, Changanacherry. 
Guide Address Dr. S Ramachandran, Principal, S V R N S S College, Vazhoor. 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Short stories, Malayalam
Humor
Criticism and interpretation