സ്നേഹവും സഹനവും ബനീഞ്ഞാക്കവിതകളില്‍ (Charity and suffering in the poems of Mary Baninja)

Accession Number T 1419 
Call Number 894.812 104 2 MAR 09 P7 
Research Scholar Limsey, P R (ലിംസി, പി ആര്‍) 
Guide Kurien, K C (കുര്യന്‍, കെ സി) 
Year 2007 
Centre of Research School of Letters, Mahatma Gandhi University 
Scholar Address Smt P R Limcy, School of Letters, Mahatma Gandhi University, Kottayam 
Guide Address Dr Kurias Kumblakuzhy, (K C Kurien), School of Letters, Mahatma Gandhi University, Kottayam. 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Mary Baninja
Malayalam poetry
Criticism and interpretation
Sonnets, Malayalam
Charity in literature
Suffering in literature