സാമൂഹികതയുടെ വ്യതിരിക്തത ബഷീര്‍കൃതികളില്‍ (The cultural ethos in the writings of Basheer)

Accession Number T 1413 
Call Number 894.812 3 MUH 09 P7 
Research Scholar Sulaika, K K (സുലൈഖ, കെ കെ) 
Guide Krishna Kaimal, V K (കൃഷ്ണക്കൈമള്‍, വി കെ) 
Year 2007 
Centre of Research Department of Malayalam, Maharaja's College, Ernakulam 
Scholar Address Smt K K Sulaika, Department of Malayalam, Maharaja's College, Ernakulam. 
Guide Address Dr V K Krishna Kaimal, Department of Malayalam, Mahatma Gandhi University, Kottayam. 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Muhamad Basheer, Vaikom
Criticism and interpretation
Malayalam fiction
Social aspects