ചക്കീചങ്കരം മുന്‍നിര്‍ത്തി ആദ്യകാല മലയാള നാടകങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു താരതമ്യപഠനം (A comparative study of early Malayalam drama with special reference to Chakkie Chankaram)

Accession Number T 1407 
Call Number 894.812 200 9 P7 
Research Scholar Mathew, J (മാത്യു, ജെ) 
Guide Vinayachandran Pillai, D (വിനയചന്ദ്രന്‍ പിള്ള, ഡി) 
Year 2007 
Centre of Research School of Letters, Mahatma Gandhi University 
Scholar Address Sri J Mathew, Senior Grade Lecturer, K E College, Mannanam, Kottayam 
Guide Address Dr D Vinayachandran Pillai, Visiting Professor, School of Letters, Mahatma Gandhi University, Kottayam. 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Malayalam drama
Criticism and interpretation
Chakkie Chankaram
Textual criticism