തുള്ളല്‍ക്കലയില്‍ നാട്ടുവഴക്കസ്വാധീനം (Influence of folklore on Thullal)

Accession Number T 1324 
Call Number 793.319 548 3 P61 
Research Scholar Nisha Francis, O (നിഷ ഫ്രാന്‍സിസ് , ഒ) 
Guide Nambiar, A K (നമ്പ്യാര്‍, ഏ കെ) 
Year 2006 
Centre of Research Kerala Sahitya Akademi, Thrissur 
Scholar Address Smt O Nisha Francis, Kerala Sahitya Akademi, Thrissur 
Guide Address Dr A K Nambiar, Research Guide, Kerala Sahitya Akademi, Thrissur. 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Folklore
Kerala
Folk dancing
Criticism and interpretation
Tullal
Thullal
Influences