മലയാളഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും ബെഞ്ചമിന്‍ ബെയിലിയുടെ സംഭാവനകള്‍ (Benjamin Bailey's contributions towards Malayalam language and literature)

Accession Number T 1296 
Call Number 894.812 8 BAI 09 P6 
Research Scholar Babu Cherian (ബാബു ചെറിയാന്‍) 
Guide Mathew, T V (മാത്യു, റ്റി വി) 
Year 2006 
Centre of Research Department of Malayalam, Catholicate College, Pathanamthitta 
Scholar Address Sri Babu Cherian, Department of Malayalam, Catholicate College, Pathanamthitta 
Guide Address Dr T V Mathew, Professor and Head (Retd), Department of Malayalam, Mar Thoma College, Thiruvalla. 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Malayalam language
Malayalam literature
Biography
Contributions
Kerala
Bible
Translation into Malayalam
Bailey, Benjamin
Malayalam printing
Publishing and publishers