സ്വാതന്ത്ര്യദര്‍ശനം അസ്തിത്വചിന്തയിലും ആധുനിക മലയാള നോവലിലും: ഒ വി വിജയന്റെയും ആനന്ദിന്റെയും നോവലുകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പഠനം (Concept of freedom in existentialism and modern Malayalam novels: A study based on the novels of O V Vijayan and Anand)

Accession Number T 1259 
Call Number 894.812 3 VIJ 09 P2 
Research Scholar Jose, P K (Fr) (ജോസ്, പി കെ) 
Guide Kurien, K C (കുര്യന്‍, കെ സി) 
Year 2002 
Centre of Research School of Letters, Mahatma Gandhi University 
Scholar Address Fr P K Jose, Department of Malayalam, B C M College, Kottayam 
Guide Address Dr K C Kurien, School of Letters, Mahatma Gandhi University, Athirampuzha, Kottayam 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Vijayan, O V
Anand
Malayalam fiction
Criticism and interpretation
Freedom in literature
Existentialism in literature