കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയുടെ പരിണാമം ചന്തുമേനോന്‍, തകഴി, എം ടി എന്നിവരുടെ നോവലുകളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു പഠനം (Depiction of the change of joint family system in Malayalam novels with special reference to Chandu Menon, Thakazhi and M T)

Accession Number T 1062 
Call Number 894.812 300 9 P5 
Research Scholar Ajayakumar, S (അജയകുമാര്‍, എസ്) 
Guide Leelamma, C P (ലീലാമ്മ, സി പി) 
Year 2005 
Centre of Research Department of Malayalam, N S S Hindu College, Changanacherry 
Scholar Address Sri S Ajayakumar, Malayalam Research Centre, Mahatma Gandhi University, N S S Hindu College, Changanacherry 
Guide Address Dr C P Leelamma, Professor and Head (Retd), Department of Malayalam, N S S Hindu College, Changanacherry 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Sivasankara Pillai, Thakazhi
Vasudevan Nair, M T
Chandu Menon
Malayalam fiction
Criticism and interpretation
Joint family