അധ്യപകരുടെ ആത്മകഥകളിലെ വ്യക്തിജീവിതവും സമൂഹജീവിതവും - ജോസഫ് മുണ്ടശേരി, എസ് ഗുപ്തൻനായർ , സുകുമാർ അഴിക്കോട് എന്നിവരുടെ ആത്മകഥകളിലെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അനേഷണം

Accession Number T 3545 
Call Number  
Research Scholar Lekshmi Radhakrishnan 
Guide Davis Xavier 
Year 2019 
Centre of Research Department of Malayalam, St Thomas College, Pala 
Scholar Address Lekshmi Radhakrishnan Krishnanivas, CMC – 13, Cherthala P.O., Alappuzha – 688 524. 
Guide Address Dr. Davis Xavier Research Guide & Associate Professor, Research & P.G. Dept. of Malayalam, St. Thomas College, Pala. 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Malayalam language and literature
Literary theory and interpretation