വള്ളത്തോൾകൃതികളുടെ സ്ത്രീപക്ഷ വായന (Feminist Reading of Vallathol’s Poetry)

Accession Number T 3037 
Call Number  
Research Scholar Anilkumar, P A (അനിൽ കുമാർ പി എ) 
Guide Viswanathan Nair, K N (വിശ്വനാഥൻ നായർ കെ എൻ) 
Year 2016 
Centre of Research Department of Malayalam, N S S Hindu College, Changanacherry 
Scholar Address Anilkumar P. A Plathottam, Amara P. O. Changanacherry, 686 546  
Guide Address Dr. K.N.Viswanathan Nair, Dept.of Malayalam, N.S.S. Hindu College Changanacherry  
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Vallathol
Poem
Malayalam Language
Literary Criticism and interpretation