മലയാളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ആത്മകഥകൾ: സ്ത്രീവാദപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിനു മുൻപും പിൻപും : ഒരു താരതമ്യപഠനം (Women autobiographies in Malayalam before and after the feminist movement: A comparative study)

Accession Number T 2735 
Call Number  
Research Scholar Beena, M K (ബീന എം കെ) 
Guide Saradakutty, S (ഡോ. ശാരദക്കുട്ടി എസ്) 
Year 2015 
Centre of Research Department of Malayalam, Catholicate College, Pathanamthitta 
Scholar Address Smt Beena, M K, Prasadam, Vishavarserkkara, Mannar PO, Alleppy  
Guide Address Dr Saradakutty, S, Associate Professor & Head, Department of Malayalam, Devaswom Board Pampa College, Parumala PO, 689626 
Branch of Study Malayalam language
Keywords Feminism
Autobiographies
Malayalam Literature
Literary criticism and interpretation