കാവ്യരൂപപരിണാമം ആധുനിക മലയാള കവിതയില്‍ -അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കവിതകളെ ആധാരമാക്കി ഒരു പഠനം (Change in poetic form in modern Malayalam poetry- A study mainly based on the works of Ayyappa Paniker)

Accession Number T 1741 
Call Number 894.812 1 AYY 09 P9 
Research Scholar Omanakutty Amma, V R (ഓമനക്കുട്ടിയമ്മ, വി ആര്‍) 
Guide Muraleedharan Nair, T R (മുരളീധരന്‍ നായര്‍, റ്റി ആര്‍) 
Year 2009 
Centre of Research Department of Malayalam, N S S Hindu College, Changanacherry 
Scholar Address Smt V R Omanakutty Amma, Bhadra, Puzhavathu, Changanacherry 
Guide Address Dr T R Muraleedharan Nair, Head, Department of Malayalam, Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Malayalam poetry
Ayyappa Panicker
Poetic forms
Criticism and interpretation