മലയാളത്തിലെ അകാല്പനികകവിത - എന്‍ വി, ഇടശ്ശേരി എന്നിവരെ ആസ്പദമാക്കിയ പഠനം (Malayalathile akalpanika kavitha - N V, Edasserry ennivare aspadamakkiya padanam)

Accession Number T 1582 
Call Number 894.812 1 KRI1 09 P8 
Research Scholar Harikumar, S (ഹരികുമാര്‍, എസ്) 
Guide Vijayakrishnan, N (വിജയകൃഷ്ണന്‍, എന്‍) 
Year 2008 
Centre of Research Department of Malayalam, Maharaja's College, Ernakulam 
Scholar Address Sri S Harikumar, Sreekrishna Sadanam, Edappally, Kochi-24 
Guide Address Dr N Vijayakrishnan, Department of Malayalam, Maharaja's College, Ernakulam 
Branch of Study Malayalam literature
Keywords Govindan Nair, Edasserry
Krishna Warrier, N V
Malayalam poetry
Romanticism
Anti romanticism